Loading: Xây dựng lộ trình theo dõi thi hành pháp luật năm 2019

Xây dựng lộ trình theo dõi thi hành pháp luật năm 2019

(PL&DS) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 247/KH-UBND, triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo đó, trong tháng 1, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, địa phương. Đồng thời, triển khai việc các nhiệm vụ năm 2019, như: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật; hướng dẫn thực hiện các kỹ năng hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; tổ chức các hội nghị, tọa đàm về công tác theo dõi thi hành pháp luật; Trong quý II và III, tổ chức hướng dẫn thực hiện các kỹ năng kiểm tra, điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật...

Về hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, trọng tâm là theo dõi thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm theo kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp.

Trong quý II và III, UBND thành phố tổ chức Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm của thành phố theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản 2, Mục II của kế hoạch này. Đối với lĩnh vực trọng tâm theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, sau khi Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch, Sở Tư pháp chủ động tham mưu, báo cáo UBND thành phố ban hành Kế hoạch. Còn các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện việc kiểm tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý.

title=/

Liên quan đến thu thập, xử lý thông tin về thi hành pháp luật, trong năm 2019, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện sẽ tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.

Trước ngày 5/10, Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về theo dõi thi hành pháp luật; báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực, địa bàn; báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Minh Nhật (tổng hợp) - PL&DS

Bình luận: