Loading: Tăng cường thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm thực thi công vụ

Tăng cường thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm thực thi công vụ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Để triển khai có hiệu quả chủ đề công tác năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26-2-2018 của UBND thành phố về triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

Các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan; tập trung giải quyết các vấn đề đặt ra, khẩn trương hoàn thành trước ngày 31-3-2019...

Một số nhiệm vụ trọng tâm được xác định ưu tiên thực hiện là: Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, phù hợp với thực tế và các nghị quyết, kết luận của Thành ủy.

title=/

Năm 2019, Hà Nội tăng cường kiểm tra đột xuất trách nhiệm thực thi công vụ, Quy tắc ứng xử nơi công cộng... của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: Thái Hiền

Đề cao vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và cấp trên trực tiếp về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền thành phố; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm...

Theo Hà Nội mới

Bình luận: