Loading: Sửa đổi các Nghị quyết của HĐND Thành phố triển khai Luật Đầu tư công

Sửa đổi các Nghị quyết của HĐND Thành phố triển khai Luật Đầu tư công

(PL&DS) - Sáng 5/12, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội đã xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi các Nghị quyết của HĐND Thành phố triển khai Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.

Kinh tế đô thị đưa tin, sáng 5/12, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV, HĐND TP thông qua Nghị quyết sửa đổi các Nghị quyết của HĐND TP triển khai Luật Đầu tư công và các Nghị định thi hành Luật Đầu tư công.

Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội cho biết, Trình bày Tờ trình tại Kỳ họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tại Điều 3 của Nghị định số 120/2018/NĐ-CP quy định: “Bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực HĐND tại các Điều 19, 20, 25, 33, 34, 39, 55 của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 và tại các Điều 21, 61 và các phụ lục kèm theo của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015.

Các nội dung quy định tại các Điều 19, 20, 25, 33, 34, 39, 55 của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, liên quan đến Thường trực HĐND các cấp trong việc cho ý kiến trong quá trình UBND cùng cấp lập, thẩm định, hoàn thiện để phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm.

Các nội dung quy định tại các Điều 21, Điều 61 và các phụ lục kèm theo của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ liên quan đến Thường trực HĐND trong việc thực hiện: Thường trực HĐND cấp tỉnh cho ý kiến đối với dự án nhóm A; dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý; Thường trực HĐND các cấp xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản lý (theo ủy quyền của HĐND cùng cấp).

Do vậy, việc bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực HĐND theo quy định tại Điều 3 Nghị định 120/2018/NĐ-CP ở cấp Thành phố, HĐND TP cần ban hành Nghị quyết sửa đổi các Nghị quyết của HĐND Thành phố triển khai Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.

Để thực hiện quy định của Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ, UBND TP trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết sửa đổi các Nghị quyết của HĐND Thành phố liên quan đến thẩm quyền của Thường trực HĐND Thành phố được HĐND Thành phố giao, ủy quyền triển khai thực hiện quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành theo quy định của Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ. Cụ thể: Bãi bỏ các nội dung HĐND Thành phố ủy quyền Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến trong quá trình lập, thẩm định, hoàn thiện để phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm; xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án tại các điều khoản của các Nghị quyết của HĐND Thành phố như sau:

title=/

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền trình bày Tờ trình tại Kỳ họp

Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

Điều 2 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Điểm 6.3 khoản 6 Điều 1 và Điều 3 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục các công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

Khoản 1, 2 Điều 3 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 về danh mục, kế hoạch vốn các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố và hỗ trợ ngành dọc khởi công mới trong giai đoạn 2017-2020; Danh mục, kế hoạch vốn các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ các huyện, thị xã thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Khoản 2 Điều 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội; Phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Với 97/97 đại biểu tán thành, Nghị quyết về việc sửa đổi các Nghị quyết của HĐND Thành phố triển khai Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công đã chính thức được thông qua.

Theo Kim Anh (tổng hợp) - PL&DS

Bình luận: