Loading: Hà Nội thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019

Hà Nội thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019

(PL&DS) - Sáng 5/12, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV, với tỷ lệ 97% số đại biểu tán thành, đạt 100% đại biểu có mặt, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp (HC-SN) TP Hà Nội năm 2019.

Hà Nội mới đưa tin, đầu giờ sáng ngày làm việc thứ hai (5-12) tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết tổng biên chế hành chính, sự nghiệp (HC-SN) thành phố Hà Nội năm 2019 với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Theo Nghị quyết được thông qua, biên chế hành chính cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã là 9.906 chỉ tiêu, trong đó biên chế công chức là 8.227 (gồm dự phòng 17 biên chế) và 1.437 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 242 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo định mức.

Biên chế sự nghiệp là 143.969 người, trong đó biên chế viên chức là 123.765 (gồm dự phòng 17 biên chế); 12.274 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 8.930 lao động hợp đồng theo định mức.

Kinh tế đô thị cho biết, để thực hiện các chỉ tiêu này, HĐND TP giao UBND TP tổ chức triển khai giao biên chế HC-SN theo đúng Nghị quyết của HĐND TP cùng với giao chỉ tiêu kinh tế-xã hội để các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện ngay từ đầu năm. Trong năm 2019, nếu có tăng hoặc giảm so với Nghị quyết HĐND về biên chế HC-SN (gồm cả số lượng dự phòng công chức hành chính và viên chức sự nghiệp), UBND TP thống nhất với Thường trực HĐND TP trước khi thực hiện và báo cáo HĐND TP vào kỳ họp trong năm 2019.

Bên cạnh đó, UBND TP cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 39 về TGBC và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và các nghị quyết Hội nghị T.Ư 6, 7 khóa XII của Ban Chấp hành T.Ư Đảng; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII, sắp xếp các cơ quan chuyên môn theo tinh thần sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP và Nghị định 37/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Đồng thời, UBND TP cần tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) sang tự chủ tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về cơ chế tự chủ ĐVSNCL, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu đến năm 2021 tại Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị T.Ư 6 khóa XII, thí điểm mô hình tự chủ đối với các Trường THPT thuộc Sở GD&ĐT.

title=/

Các đại biểu bấm nút biểu quyết

HĐND TP cũng giao UBND TP xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của CBCCVC, NLĐ thuộc các cơ quan, đơn vị của TP; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định 108 về chính sách TGBC và Nghị định 113 sửa đổi Nghị định 108, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện TGBC.

Ngoài ra, cần nâng cao hiệu quả của đề án vị trí việc làm được phê duyệt; chú trọng tuyển dụng, đổi mới đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng đánh giá CCVC; tăng ứng dụng CNTT để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức thực hiện tuyển dụng CCVC các cơ quan, đơn vị thuộc TP sau khi được HĐND phân bổ biên chế HC-SN năm 2019.

TP cũng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của các cơ quan, đơn vị; việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN.

Theo Hồng Nga (tổng hợp) - PL&DS

Bình luận: