Theo quyết định, phê duyệt phương án đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều năm 2019 giao Sở NN&PTNT thực hiện, từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12/2019, với tổng kinh phí là gần 46,3 tỷ đồng.

Sở NN&PTNT căn cứ Quyết định phê duyệt phương án đặt hàng, thực hiện việc phê duyệt dự toán đặt hàng năm 2019 để làm cơ sở thanh quyết toán. Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội tổ chức thực hiện công tác đặt hàng ký kết hợp đồng đặt hàng, giám sát, kiểm tra và nghiệm thu khối lượng, chất lượng, giá trị dịch vụ và tạm ứng, thanh toán kinh phí đối với các đơn vị nhận đặt hàng thực hiện, đảm bảo kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng dự toán giao.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải rà soát phạm vi thực hiện duy tu, sửa chữa đường giao thông trên đê của hai đơn vị, đảm bảo tránh thực hiện trùng lắp một số nội dung duy tu, sửa chữa. Chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật về tổ chức thực hiện quyết định đặt hàng của thành phố đối với các đơn vị nhận đặt hàng.

Theo Kim Anh - PL&DSS