Loading: Hà Nội: Bảo đảm rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định

Hà Nội: Bảo đảm rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định

(PL&DS) - Ngày 08/01, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND, triển khai rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019.

Theo đó, đối tượng, phạm vi rà soát, hệ thống hóa là toàn bộ VBQPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành còn hiệu lực thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của các cơ quan có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản đến hết ngày 31/12/2019. Nội dung nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa VBQPPL thường xuyên gồm rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý quy định tại Khoản 1 Điều 142 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Liên quan đến việc rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức rà soát các văn bản do HĐND, UBND thành phố ban hành thuộc lĩnh vực: Tài chính, nội vụ, đất đai, xây dựng - đô thị, giao thông vận tải, giáo dục - đào tạo và rà soát theo chỉ đạo của các cơ quan trung ương. Thời gian thực hiện trong quý III/2019.

Về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, UBND thành phố chỉ đạo, văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực được quy định tại Điều 153 và Khoản 1, 2, 3 Điều 154 của Luật Ban hành VBQPPL và phải được lập danh mục theo mẫu số 03, 04 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và công bố theo quy định tại Điều 157 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL.

Văn bản được xác định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần phải được đưa vào danh mục để công bố theo quy định tại Điều 157 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL và phải được Chủ tịch UBND các cấp công bố chậm nhất là 30/1/2018.

Về rà soát, hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018, UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1103/QĐ-UBND ngày 9/3/2018 của UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện hệ thống hóa VBQPPL thống nhất trên địa bàn TP Hà Nội kỳ 2014 - 2018; đảm bảo thực hiện theo yêu cầu, đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch.

 Theo Minh Nhật - PL&DS

Bình luận: