Loading: Chính phủ yêu cầu tập trung nguồn lực xây dựng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

Chính phủ yêu cầu tập trung nguồn lực xây dựng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

(PL&DS) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Hà Nội Mới đưa tin, Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 24-11-2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019 là căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong hoạt động quy hoạch. Để triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của Luật Quy hoạch, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch trình Chính phủ trong tháng 2-2018. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu ban hành Thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch, ban hành trong tháng 3-2018.

Sài Gòn Giải Phóng cho biết, UBND các tỉnh thành rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực, các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh, thẩm định mà chưa được phê duyệt, các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định; chủ động rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch, hoàn thành trước ngày 31-12-2018.

Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.

Hà Hằng (tổng hợp)

Bình luận: